Dicts.info 

English to Chinese dictionary / 英语 - 汉语词典

    Look up:      


This English to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both English to Chinese and Chinese to English translations will be listed at once.


animal 動物, 动物 (dòngwù)
apple 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
baby 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
boy 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
brother 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
cat 貓, 猫 (māo)
city 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
day 日 (rì), 天 (tiān)
dog 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
father 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
fire 火 (huǒ)
flower 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
food 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
friend 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
fruit 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
girl 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
go 去 (qù)
hello 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
horse 馬, 马 (mǎ)
house 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
listen 聽, 听 (tīng)
love 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
man 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
money 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
mother 妈妈
no 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
peace 和平 (hépíng)
read 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
school 學校, 学校 (xuéxiào)
thank you 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
time 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
tree 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
water 水 (shuǐ)
woman 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
write 寫, 写 (xiě)
yes 是 (shì), 對, 对 (duì)
Example searches: animal - art - body - box - boy - cat - city - clothes - color - dog - drink - family - food - fruit - girl - health - house - language - love - nature - peace - profession - school - science - sport - student - time - time - tool - truth - vegetable - weather - world -


Chinese to English dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.